Zumthor Vacation Homes (Schweiz)

Hemsida

Hemsida för Zumthor Vacation Homes (Schweiz), på uppdrag av arkitekt Peter Zumthor och Jon Paulin Zumthor.

Fotografi: Fortunat Anhorn, Iwan Baan, och Ralph Feiner. Teknisk produktion: Yours. (2011–12)