Myrdal Bratt Partners

Identity

Identity for brand consultant Åsa Myrdal Bratt’s company, Stockholm. Name, logotype, symbols, typography, stationery, etc. (2005–)