Goldsmith Maria Elmqvist

Identity

Identity for goldsmith Maria Elmqvist. Typography, stationery etc. (1992)