Svenska Nyhetsbrev

Identity

Identity for the magazine publisher Svenska Nyhetsbrev, Stockholm. Logotype, symbols, typography, display systems, packaging, stationery, etc. (1999–)